Wydarzenia

II Zlot Samochodów Strażackich...

2017-03-08 17:54

Witamy serdecznie


Mamy wielką przyjemność poinformować Was, że 3 czerwca 2017 roku odbędzie się II Zlot Samochodów Strażackich, sprzętu pożarniczego i wszystkiego co związane z pożarnictwem.


II edycja 

„Ogólnopolskiego Zlotu Samochodów Strażackich, sprzętu pożarniczego i

wszystkiego co związane z pożarnictwem” – 3 czerwca 2017 roku.


Informacje dla zainteresowanych wzięciem udziału w pokazach swoich pojazdów i sprzętu pożarniczego.

1. Na Zlot zapraszamy wszystkie jednostki pożarnicze, kolekcjonerów, pasjonatów 

    i wszystkich chętnych którzy chcą zaprezentować swój wyjątkowy sprzęt pożarniczy

2. Dla każdej zgłoszonej jednostki zapewniamy ciepły posiłek oraz napoje (dla 4 osób)

3. Opłata za jeden pojazd na czas Zlotu – 50 zł

4. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy po czym należy      

    dokonać wpłaty.

5. Wpłatę należy przelać na konto maksymalnie do 27.05.2017r.

    Nr konta: 94 81 46 0003 0000 0126 2000 0010 Bank Spółdzielczy Chojnice

               z dopiskiem: ZLOT LIPIENICE 2017 + nazwa uczestnika

6.  WAŻNE: Po 27.05.2017r. i w dniu Zlotu opłata za pojazd – 100 zł

7.  Gwarantujemy osobne miejsce dla producentów i przedstawicieli handlowych sprzętu

     pożarniczego.

8. Organizator zapewnia oświetlenie terenu. Zasilanie sprzętu, który wymaga większego

    obciążenia sieci energetycznej wystawca zapewnia we własnym zakresie.

REGULAMINY ZLOTU:

Regulamin II edycji imprezy masowej

„Ogólnopolskiego zlotu samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego
i wszystkiego co związane z pożarnictwem”.
 

§1

1.      Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz 504 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie przepisów Kodesku cywilnego.

2.      Organizatorem II edycji imprezy pod nazwą „Ogólnopolski zlot samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego i wszystkiego co związane z pożarnictwem”, zwanej dalej Imprezą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000155332, zwana dalej Organizatorem. 

§2

1.      Impreza odbywa się w dniu 03.06.2017 r. na terenie galerii „Brama Pomorza”
w Lipienicach w woj. pomorskim.
 

§3

1.      Uczestnicy imprezy masowej mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

2.      Osoby przebywające na terenie imprezy masowej mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

3.      Uczestnicy imprezy masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu terenu imprezy masowej. 

§4

1.      Organizator może utrwalać przebieg imprezy masowej i wykorzystywać jego zapis do własnych potrzeb, a w szczególności utrwalać zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania
w przewidzianych prawem wypadkach.

2.      Organizator imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywać się będzie Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk.   

§5

1.      Przed rozpoczęciem Imprezy każdy Uczestnik będący kierowcą samochodu strażackiego, właścicielem sprzętu pożarniczego lub innego pojazdu biorącego udział w Imprezie, powinien zgłosić się do punktu informacyjnego w celu swojej rejestracji
i odebrania materiałów przygotowanych przez Organizatora.
 

§6

1.      Podczas Imprezy zabronione jest podawanie wody z prądownic, działek wodno-pianowych, kurtyn wodnych i środków pianotwórczych bez zgody Organizatora.

2.      Wyjątek stanowi udział w konkurencjach przygotowanych przez Organizatora,
w których dopuszcza się używanie armatury wodnej.
 

§7

1.      Ruch pojazdów na terenie Imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym.

2.      Osoba kierująca pojazdem musi posiadać ważne prawo jazdy i być trzeźwa.

3.      Każdy kierowca przebywający na terenie imprezy może zostać przebadany przez Służby Porządkowe alkomatem na zawartość alkoholu w organizmie. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości danego Uczestnika Imprezy, a także będącego pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zostanie on przekazany funkcjonariuszom Policji.

4.      Przewożenie osób odbywa się tylko w kabinie pojazdu i w ilości wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Przewożenie osób na dachu samochodu jest zabronione.

§8

1.      Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie Imprezy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

§9

1.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu osób biorących udział w konkurencjach podczas trwania Imprezy.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie przed i w trakcie trwania Imprezy.

§10

1.      Osoba uczestnicząca w Imprezie jednocześnie akceptuje powyższy regulamin. 

§11

1.      Zabronione jest tarasowanie i zastawienie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji, hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

§12

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.osp.pawlowo.pl, i na terenie Imprezy.

Regulamin terenu II edycji imprezy masowej

„Ogólnopolskiego zlotu samochodów strażackich , sprzętu pożarniczego
 i wszystkiego co związane z pożarnictwem”

 

1.      Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie oznaczonym jako teren imprezy.

Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania obowiązana jest do stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2.      Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

3.      Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” – oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć
i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed imprezą;

„Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

4.      Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

5.      Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku .

6.      Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

7.      Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, pojemników szklanych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8.      Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory maja prawo:

a)      legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b)      przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o  których mowa w pkt. 7 regulaminu.

9.      Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających zachowujących się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 7 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 lit. a i b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

10.  Z terenu Imprezy zostaną usunięte osoby, które:

a)      zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób;

b)      pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

11.  Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane przez służby porządkowe (uprawnione do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu) w celu oddania policji.

12.  Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne doba osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

13.  Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i niedowidzących oraz prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

14.  Zakazuje się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy. Spożywanie  alkoholu dozwolone jest tylko poza teren imprezy w miejscach do tego przeznaczonych. Osobie spożywającej lub posiadającej alkohol na terenie imprezy, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 611 ze zm. ), grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2000 zł.

15.  Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgodny na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie , rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

16.  Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na trenie imprezy

- na stronie internetowej www.osp.pawlowo.pl